lay-y-kien-ve-sua-doi-bo-sung-quyet-dinh-so-322018qd-ubnd-ve-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Lấy ý kiến về sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lấy ý kiến về sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ: 186 U Re, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum; Email: banquanlykhukinhte-kontum@chinhphu.vn;

Điện thoại: 02603.910.606 - Fax: 02603.866.900

Ngày bắt đầu: 05/03/2021

Ngày hết hạn: 05/04/2021

Tải file dự thảo tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop