lay-y-kien-tham-dinh-cac-du-an-nong-nghiep-chat-luong-cao-tren-dia-ban-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Lấy ý kiến thẩm định các dự án nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Lấy ý kiến thẩm định các dự án nông nghiệp chất lượng cao trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 14/7/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành 02 văn bản gửi các sở ngành để lấy ý kiến thẩm định các dự án nông nghiệp nghiệp chất lượng cao trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, hiệu quả kinh tế xã hội và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung: Đánh giá căn cứ pháp lý sử dụng đất của nhà đầu tư; sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tác động của dự án đối với môi trường sinh thái và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

3. Sở Công thương thẩm định nội dung: Đánh giá sự phù hợp của dự án về quy hoạch ngành và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

4. Sở Xây dựng thẩm định các nội dung: Sự phù hợp về quy hoạch ngành xây dựng, bố trí các công trình kết cấu hạ tầng của dự án và các nội dung liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư về quy hoạch ngành; Các vấn đề ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng ngành nông nghiệp... và các nội dung có liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

6. Bộ chỉ huy Quân sự , Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh đánh giá sự phù hợp đối với vị trí dự kiến của dự án đầu tư và lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc phòng và các quy định thuộc lĩnh vực quản lý.

7. Công an PCCC và CNCH tỉnh Kon Tum: Đánh giá sự phù hợp của dự án với các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt nam về PCCC...

8. UBND huyện Ngọc Hồi: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác trên địa bàn huyện; đánh giá tác động môi trường, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và các nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

9. Phòng quản lý Xây dựng, tài nguyên, môi trường – Ban quản lý khu kinh tế, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Xem chi tiết văn bản:

Văn bản số 513/BQLKKT-QLĐT

Văn bản số 514/BQLKKT-QLĐT

 

BBT trang thông tin điện tử

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop