VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Khu kinh tế) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các văn bản pháp luật có liên quan; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp; thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Dao - Phó Chánh Văn phòng: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Phú Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư: Thành viên;

4. Ông Võ Đình Sanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp: Thành viên;

5. Ông Hoàng Văn Kiều - Phó  Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

6. Ông Vi Văn Đàm - Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế: Thành viên;

7. Ông Tô Cao Sơn - Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Thành viên

8. Bà Trần Thị Phương Thuý - Công ty Đầu tư phát trển hạ tầng Khu kinh tế: Thành viên;

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo  Quyết định số 111/QĐ-BQLKKT ngày 16/6/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kin...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Top page Desktop