BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban BQL Khu kinh tế tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Đào Nguyên Hòa - Phó Chánh Văn phòng: Phó Trưởng ban;

3. Ông Vi Văn Đàm - Chuyên viên Phụ trách CNTT: Thành viên.

Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 145/QĐ-BQLKKT ngày 10/8/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Ban Quản lý Khu kin...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 31/12/2009. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý ...

Vị trí, chức năng

1. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Ban quản lý Khu kinh tế) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La trên địa bàn tỉnh Kon Tum; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La; thực hiện cơ chế hành chính “một cửa tại chỗ”.

2. Ban quản lý khu kinh tế chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La.

3. Ban quản lý khu kinh tế có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Top page Desktop