huong-ung-tham-gia-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-toan-quoc-lan-thu-iv-nam-2024-voi-chu-de-“sang-mai-con-duong-cach-mang-cua-thanh-nien”

Hưởng ứng tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”

Hưởng ứng tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”

Article

Triển khai Kế hoạch số 226-KH/TWĐTN-BTG ngày 20/5/2024 của Ban bí thư Trung ương Đoàn; Công văn số 1362-CV/TĐTN-PT ngày 25/5/2024 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Công văn số 153-CV/ĐTN ngày 29/5/2024 của Ban thường vụ Đoàn Khối về việc hưởng ứng tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Chi đoàn Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông tin về hội thi như sau:

1. Chủ đề: “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”.

2. Nội dung

- Mỗi thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV báo cáo 01 chuyên đề về thực trạng, những giải pháp hay, cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện các chủ trương trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; công tác tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khuyến khích lựa chọn các chủ đề mới mang tính thời sự, nổi cộm, những vấn đề đang được đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, hoặc những tình huống, sự việc cụ thể diễn ra tại địa phương, đơn vị tác động đến tình hình, tư tưởng thanh thiếu nhi, ảnh hưởng đến quá trình triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua.

- Báo cáo viên tham gia Hội thi chủ động xây dựng 01 chuyên đề cụ thể, trên cơ sở bám sát chủ đề của Hội thi, có thể lựa chọn trong những nhóm vấn đề trọng tâm sau đây:

(1) - Đổi mới, nâng cao tính hiệu quả, thực chất, tính giáo dục của các nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

(2)- Đổi mới cách thức học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đoàn, các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp, học tập lý luận của cán bộ đoàn trong đoàn viên, thanh niên.

(3)- Đa dạng hoá phương thức, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên và chủ động cung cấp thông tin định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

(4)- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi.

(5)- Giải pháp triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; tăng cường định hướng đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thông qua triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”; tổ chức các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, làm theo; phát hiện, tôn vinh, nhân rộng và phát huy các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng, khu vực.

(6)- Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên; tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành pháp luật; phòng chống ma tuý, mại dâm, tệ nạn xã hội; hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

(7)- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; tận dụng các công cụ hiện đại, nhất là ứng dụng thanh niên Việt Nam trong tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh thiếu nhi; phát huy vai trò của các thiết chế, các cơ quan báo chí, xuất bản trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.

(8)- Phát huy vai trò nêu gương, nhất là của cán bộ đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.

(9)- Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, câu lạc bộ lý luận trẻ, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi.

(10)- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhất là chủ quyền biên giới, biển, đảo; giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(11)- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát huy vai trò của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngoài những nhóm vấn đề nêu trên, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị báo cáo viên tham gia dự thi có thể đề xuất chủ đề, nội dung phù hợp, báo cáo với Ban Tổ chức Hội thi xem xét, quyết định.

3. Thời gian

- Vòng sơ khảo: Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 27/6/2024.

- Vòng bán kết: 14h00 – 16h30, ngày 06/7/2024 (Thứ 7).

- Vòng chung kết: 08h00 - 11h30, ngày 07/7/2024 (Chủ nhật).

4. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tham gia báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn (nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đoàn), phần thưởng bằng tiền mặt tri ̣giá 30 triệu đồng và được tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2025.

- 01 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tham gia đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn (nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đoàn) và phần thưởng bằng tiền mặt tri ̣giá 20 triệu đồng.

- 02 giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tham gia đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn (nếu đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đoàn) và phần thưởng bằng tiền mặt tri ̣ giá 10 triệu đồng.

- 06 giải khuyến khích: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và phần thưởng tiền mặt tri ̣giá 3 triệu đồng.

- Một số giải phụ cho các báo cáo viên tham gia Vòng Chung kết: Báo cáo viên được yêu thích nhất (Dựa theo kết quả bình chọn trên ứng dụng di động), Báo cáo viên có phần xử lý tình huống hay nhất (Theo điểm số của Hội đồng chuyên môn và Hội đồng giám khảo thanh niên). Mỗi giải được nhận Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt tri ̣giá 2 triệu đồng.

Nguyễn Đăng Huy - Bí thư chi đoàn

Top page Desktop