ke-hoach-tuyen-truyen-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-kon-tum-nam-2021

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Article

Ngày 18/5/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1603/KH-UBND ngày 18/5/2021 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Kế hoạch nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop