ke-hoach-tuyen-truyen-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2020

Kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Article

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Kế hoạch nhằm mục đích  tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác CCHC, cải cách TTHC, những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động KSTTH để có những nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về việc đẩy mạnh CCHC, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về TTHC, tạo mọi điều kiện để tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận, thực hiện, từng bước nâng cao tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC.

Nội dung chi tiết của kế hoạch xem tại đây.

BBT TTĐT

Từ khóa:

Top page Desktop