ket-qua-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020

Kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020

Article

Ngày 28/01/2021 UBND tỉnh ban hành quyết định số 62/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã đạt số điểm là 91.6226 được đánh giá xếp loại xuất sắc. Trong năm qua Ban Quản lý Khu kinh tế đã công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trên trang thông tin điện tử kkt.kontum.gov.vn và tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục hành chính đồng thời tạo cơ chế giám sát của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của cơ quan. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn công dân một cách nhiệt tình, chu đáo, giúp tổ chức và cá nhân giải quyết công việc một cách thuận lợi, nhanh chóng, khách quan đúng quy định của Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử.

Trong năm qua hiệu quả tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan BQLKKT đạt 100% đúng hẹn.

Xem quyết định phê duyệt tại đây

 

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop