ket-qua-kiem-tra-cham-diem-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Kết quả kiểm tra, chấm điểm Cải cách hành chính năm 2021 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Kết quả kiểm tra, chấm điểm Cải cách hành chính năm 2021 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 23/11/2021, Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiếm tra có ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Ban quản lý Khu kinh tế có ông Huỳnh Quốc Trung, Phó Trưởng Ban và công chức các phòng chuyên môn. Nội dung kiểm tra, chấm điểm thực tế tại gồm: Công tác cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong từng nội dung có những tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) và các thang điểm đánh giá, chấm điểm cụ thể.

Theo Biên bản được ký thông qua, kết quả kiểm tra, chấm điểm CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đạt 25,48/26 điểm của 26 tiêu chí được đánh giá (đạt 98,0%). Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã thực hiện tốt Công tác cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính …

Kết quả kiểm tra, chấm điểm thực tế cộng với kết quả thẩm định, chấm điểm qua hồ sơ là cơ sở để xác định Chỉ số CCHC và xếp loại CCHC đối với đơn vị. Nếu kết quả xếp loại CCHC của đơn vị đạt Xuất sắc sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng theo quy định. Trường hợp đơn vị bị xếp loại Trung bình trở xuống hoặc bị hạ hai bậc xếp loại so với năm trước liền kề thì tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị không được xét thi đua, khen thưởng toàn diện trong năm đánh giá.

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop