khen-thuong-thanh-tich-xuat-sac-trong-thuc-hien-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2011-2020

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Article

UBND tỉnh Kon Tum quyết định khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum Đã thực hiện tốt công tác CCHC trên tất cả các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch CCHC hằng năm của UBND tỉnh – trong đó, nổi bật nhất là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách tổ chức bộ máy; tham mưu công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

- Kết quả đánh giá CCHC trung bình từ năm 2015 – 2019 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt 91,26 điểm.

- Kết quả đánh giá CCHC năm 2019 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt 93,81 điểm.

UBND tỉnh đánh giá đồng chí Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong phạm vi được phân công phụ trách, đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, mang lại nhiều kết quả nổi bật, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách tổ chức bộ máy; tham mưu công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Trong quá trình công tác, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp mới góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Xem quyết định khen thưởng tại đây

Xem danh sách các đơn vị, cá nhân tại đây

BBT trang thông tin điện tử

 

Từ khóa:

Top page Desktop