kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-ban-quan-ly-khu-kinh-te

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Article

Ngày 08/7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Dự buổi kiểm tra về phía Đoàn kiếm tra có ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Ban quản lý Khu kinh tế có ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra về công tác chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính gồm: Việc ban hành các văn bản triển khai; Tình hình thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính; Về việc kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc; Công tác cải cách tổ chức bộ máy; Công tác hiện đại hóa nền hành chính; ….

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như việc triển khai đồng bộ, đầy đủ về nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế như:

Ban quản lý đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 82/KH-BQLKKT ngày 14/2/2020 về thực hiện công tác CCHC nhà nước tại BQLKKT tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 83/KH-BQLKKT ngày 28/12/2020 về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch số 11/KH-BQLKKT ngày 25/01/2021 về rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 40/KH-BQLKKT ngày 13/5/2021 về việc tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-BQLKKT ngày 03/3/2021 về tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2021, đồng thời chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo quy định qua các hình thức tuyên truyền như: thông qua Trang thông tin điện tử, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (IOffice), qua nhóm zalo của đơn vị, nhóm zalo của doanh nghiệp…

                                   Đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế 

Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, không có tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc Ban. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng số lượng biên chế công chức, số người làm việc được giao, không có tình trạng tuyển dụng vượt số lượng.

Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị. 100% máy tính của đơn vị đã cài đặt phần mềm chống mã độc tập trung. Việc ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản, điều hành iOffice trong xử lý văn bản đi và đến và công tác chỉ đạo điều hành đạt hiệu quả cao. Đã ứng dụng chữ ký số đối với 100% văn bản đi. 100% cán bộ công chức của cơ quan được trang bị hộp thư công vụ để trao đổi và xử lý công việc.

                                                 Đồng chí Đoàn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Trang thông tin điện tử của đơn vị đảm bảo các chức năng cần thiết phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, công khai đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tỉ lệ nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp (đạt 19%).

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị tăng cường công tác tuyên truyền để góp phần nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả Chỉ số PAPI, PAR INDEX năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2158/UBND-KTTH ngày 28/6/2021. 

BBT

Top page Desktop