lay-y-kien-du-thao-quyet-dinh-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-sua-doi-bo-sung-diem-b-khoan-2-dieu-3-quyet-dinh-so-032016qd-ubnd-ngay-19112016-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định: Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Tờ trình: Tải về: File đính kèm.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop