tap-trung-uu-tien-cat-giam-don-gian-hoa-cac-quy-dinh-thu-tuc-ve-dau-tu-dang-ky-kinh-doanh-dieu-kien-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Article

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2799/UBND-KTTH ngày 28/8/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tập trung rà soát, chủ động cắt giảm, đơn giản hóa một cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong triển khai thực hiện;

- Ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Tuyệt đối không ban hành quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh mới làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian không cần thiết, trái quy định cho doanh nghiệp, người dân.

- Giám sát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử, bảo đảm đúng thời gian quy định; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, công chức để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

- Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không trình lên cấp trên và chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật; không đùn đẩy, để kéo dài công việc, làm lỡ thời cơ, cơ hội để tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, gây lãng phí nguồn lực.

-Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

- Tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

 

Nguyễn Thanh Dao (tổng hợp)

Top page Desktop