title

UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Article
Ngày 27/2/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính đang thực hiện nhưng chưa được công bố; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thay thế Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Theo đó có 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư đang thực hiện nhưng chưa được công bố; 18 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (gồm 12 thủ tục về lĩnh vực đầu tư, 04 thủ tục về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, 02 thủ tục về lĩnh vực đất đai); bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (gồm Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình trong Khu kinh tế T-KTU-179627-TT, Thủ tục xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp T-KTU-179608-TT).
            Căn cứ nội dung Quyết định, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố và tổ chức thực hiện đúng, đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này./.

            Đào Nguyên Hòa

Từ khóa:

Top page Desktop