ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-to-chuc-pho-bien-quan-triet-ke-hoach-cua-tinh-uy-va-cac-van-ban-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Tỉnh ủy và các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Tỉnh ủy và các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Article

 Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Tại Hội nghị Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đã triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan các văn bản sau:

(1) Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 01-04-2024 của Tỉnh ủy về triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Kết luận số 71-KL/TW ngày 16-02-2024 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”

 (2) Văn bản số 184/UBND-NC ngày 29-03-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

(3) Văn bản số 200/UBND-NC ngày 08-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

(4) Văn bản số 198/UBND-NC ngày 08-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp lần thứ 25.

(5) Văn bản số 1255/UBND-NC ngày 11-04-2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06-03-2024 của Chính phủ quy định chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trên cơ sở các nội dung phổ biến tại Hội nghị; Đảng ủy, lãnh đạo Ban đã quán triệt và yêu cầu cấp ủy các Chi bộ, lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai việc thực hiện tại cơ quan; xây dựng chương trình/kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu theo các văn bản của của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

 

Top page Desktop