tuyen-truyen-cac-nhiem-vu-trong-tam-thang-05-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05-2024

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05-2024

Article

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2386-CV/BTGTU, ngày 25 tháng 04 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 102-CV/BTGĐUK, ngày 26 tháng 04 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05-2024, cụ thể như sau:

Tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đƣợc nêu trong Nghị quyết số 42-NQ/TW,  ngày  24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” và Chương trình số 81-CTr/TU, ngày 15-4-2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW; Nghị quyết số 43-NQ/TW,  ngày  24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 12-4-2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiện Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW,  ngày  20-12-2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 140-KH/TU,  ngày  15-4-2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW,  ngày  25-12-2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Công điện số 31/CĐ-TTg, ngày  04-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ “về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng”; Chỉ thị số 11-CT-TTg, ngày 01-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng,chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước...”; Quyết định 279/QĐ-TTg, ngày  04-4-2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 –2030”.

Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW,  ngày  10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày  13-4-2007 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;  02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU  ngày  18-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tuyên truyền Hội nghị sơ kết cấp tỉnh về kết quả 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.

Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng tháng 5-2024

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024). Nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan theo Công văn số 1545-CV/ĐUK, ngày 23-02-2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến  thắng Điện  Biên  Phủ (7/5/1954-7/5/2024); chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) tại tỉnh Kon Tum; các hoạt động trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; hoạt động thăm, tặng quà chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh) đã trực tiếp  tham  gia  Chiến  dịch  Điện  Biên  Phủ  và  Chiến  dịch  Bắc Tây  Nguyên Đông Xuân 1953-1954.

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024). Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Gắn tuyên truyền kỷ niệm với kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904-01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư đã góp phần hình thành đường lối cơ bản  của  cách  mạng  Việt Nam, chỉ đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh –Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024). Tuyên  truyền về sự ra đời, phát triển của Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn và Đường Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh  trong  kháng  chiến  chống  Mỹ,  cứu nước;  khẳng định  quyết định  mở đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường niềm Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam–Lào–Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng)  của Đảng  bộ tỉnh  Kon  Tum  lần  thứ IV năm 2024 (theo công văn số 1572-CV/ĐUK); Cuộc thi viết chính luận “về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024”; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết  toàn  dân  tộc” lần  thứ XVI, năm 2023-2024; Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ X

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop