uy-quyen-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-quyen-han-cua-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Article

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2024 ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh được quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh được quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

- Quyết định tiếp nhận vào công chức đối với người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác thuộc đối tượng quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 - Cho ý kiến bằng văn bản đối với việc biệt phái viên chức làm công việc ở vị trí việc làm của công chức theo quy định tại điểm 4, khoản 15, điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian ủy quyền là 03 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Trong thời gian ủy quyền, trường hợp Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có sự điều chỉnh, bổ sung dẫn đến phải điều chỉnh nội dung ủy quyền, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nhiệm vụ đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop