uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-ban-hanh-quyet-dinh-phan-cap-quan-ly-to-chuc-bo-may-va-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tren-dia-ban-tinh

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Article

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 09 tháng 06 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  Theo đó phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Chi cục và tương đương trực thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc Sở, trực thuộc UBND cấp huyện.

Việc phân cấp quản lý đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, tuân thủ quy định pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Phù hợp với quy định của pháp luật và tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; bảo đảm phân cấp nhiệm vụ gắn với bảo đảm nguồn lực; tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước phân cấp.

- Người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan có thẩm quyền về công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; có trách nhiệm trực tiếp quản lý và sử dụng công chức, viên chức đang công tác trong cơ quan, đơn vị theo các nội dung quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được pháp luật quy định và phải chịu trách nhiệm về công tác cán bộ thuộc quyền quản lý, sử dụng trong phạm vi được phân cấp.

- Trường hợp cần thiết, UBND tỉnh xem xét, quyết định (hoặc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh quyết định) các nội dung đã phân cấp cho cấp dưới.

- Các nội dung về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật và văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Nội dung phân cấp quản lý gồm: Quản lý tổ chức bộ máy; Tuyển dụng; Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, chuyển công tác, biệt phái, nghỉ hưu, cho thôi việc; Bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức; bổ nhiệm, thăng hạng, xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác; Đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá, xếp loại; Quản lý hồ sơ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2024 và thay thế Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp đảm bảo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp các văn bản ban hành sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực có quy định khác, các cơ quan, đơn vị thống nhất với Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi quyết định áp dụng thực hiện.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop