Post

Tiếp tục triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí trên toàn quốc

Với nỗi lực tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bênh covid-19, Tổng cục Hải quan đã hoàn tất việc triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Post

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu t...

Căn cứ Luật đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/NĐ-CP); Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Post

Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh do...

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" với mục tiêu tổng quát là huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế đạt kết quả xếp hạng xuất sắc trong Cải các...

Ngày 24/01/2022, UBDN tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND ngày Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt tổng số điểm 92,44 điểm.

Post

Sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngườ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Về việc khen thưởng cho các doanh nghiệp đã có thành tích trong việ...

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban quản lý Khu kinh tế tại báo cáo tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng ngày 21/12/2020.  BQLKKT  tặng Giấy khen của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho các doanh nghiệp đã có thành tích trong việc cộng tác an sinh xã hội do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum phát động trong năm 2020, gồm:

Post

Công văn của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuấ...

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3591/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

Post

Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép...

Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum một số nội dung sau:

Post

Hướng dẫn về các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh t...

Ngày 19/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 1000/BQLKKT-XDTNMT hướng dẫn về các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Post

Quy định về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế, khu cô...

1. Các dự án phải thực hiện ký quỹ([1])

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

 

[1] Điều 43 Luật Đầu tư

Post

Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

 Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Post

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh ...

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Ngày 08/7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Dự buổi kiểm tra về phía Đoàn kiếm tra có ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Ban quản lý Khu kinh tế có ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Post

BQLKKT: Phân công công chức làm đầu mối kiểm tra, giám sát hoạt độn...

 Nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 07/7/2021 Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Thông báo số 44/TB-BQLKKT về việc cử công chức làm đầu mối kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại Khu kinh tế, các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La.

Post

UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục ...

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Post

Ban Quản lý khu kinh tế tạo kênh Zalo tiếp nhận phản ánh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế được kịp thời, nhanh chóng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa tạo Kênh Zalo để tiếp nhận phản ánh. Kênh bắt đầu vận hành từ ngày hôm nay, 01 tháng 6 năm 2021.

Post

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh 01 dự án tại Khu Công...

Ngày 12/5/2021, Ban quản lý Khu kinh tế đã cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư sản xuất viên nén gỗ tại Khu công nghiệp Hòa Bình của Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Kon Tum. Mã số dự án:  6556 231826, chứng nhận lần đầu ngày  02/8/2016, được đăng ký điều chỉnh thay đổi tên nhà đầu tư từ Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Kon Tum thành Công ty TNHH Năng lượng xanh Kon Tum, và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa...

Theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Nghĩa Lào (Công ty) tại văn bản số  01/CV-CTy, ngày 07/05/2021 về việc xin rút hồ sơ điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Ngày 11/5/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành văn bản số 344/BQLKKT-QLĐT về việc trả hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án Cửa hàng Xăng dầu Nghĩa Lào gửi Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum và Công ty.              

Top page Desktop