nha-dau-tu-tu-nguyen-cham-dut-du-an-dau-tu-tra-lai-114642-m2-dat-trong-khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-de-keu-goi-xuc-tien-dau-tu

Nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại 114.642 m2 đất trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp để kêu gọi, xúc tiến đầu tư

Nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại 114.642 m2 đất trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp để kêu gọi, xúc tiến đầu tư

Article

Năm 2021 sau khi Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư có hiệu lực thi hành, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các Nhà đầu tư đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn tỉnh mà bị chậm tiến độ thực hiện dự án theo cam kết phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ theo cam kết; đối với các dự án dừng/tạm dừng hoạt động sớm đưa dự án vào hoạt động trở lại. Trường hợp không có khả năng tiếp tục triển khai thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế đã hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, nộp lại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định tại tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, trả lại đất để giới thiệu cho nhà đầu tư khác có năng lực hơn đầu tư xây dựng dự án mới, tăng hiệu quả sử dụng đất tránh lãng phí quỹ đất trong KKT, KCN.

Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức làm việc vớí nhà đầu tư có dự án đầu tư chậm tiến độ, dự án dừng/tạm dừng hoạt động. Ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư. Kết quả đã có 06 nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất với tổng diện tích đất 114.642,9 m2 để Ban quản lý khu kinh tế xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư đăng ký đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong KKT, KCN. Trong đó tại Khu CN Hòa Bình có 03 dự án với tổng diện tích đất 33.841 m2; Tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có 03 dự án với tổng diện tích đất 80.794 m2.

Bên cạnh đó Ban Quản lý Khu kinh tế đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức Thanh tra việc quản lý sử dụng đất dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Kon Tum của Công ty CP Tân Mai đến nay đã được UBND tỉnh Kết luận để tiến hành thu hồi đất, giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý sử dụng 100 ha đất tại Khu công nghiệp Đăk Tô theo quy định.

  Hoàng Văn Kiều - PHÒNG QLĐT

Top page Desktop