quyet-dinh-thu-hoi-dat-cua-cong-ty-tnhh-mtv-bao-long-ngoc-hoi

Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi

Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi

Article

Ngày 10/3/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 42/QĐ-BQLKKT về việc Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Tiến hành thu hồi diện tích 289m2 đất Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cho Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi thuê đất tại Quyết định số 126/QĐ-BQLKKT ngày 06 tháng 7 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí: Một phần diện tích lô quy hoạch TM22 (CQ2), Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

2. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất: Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 3, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 272872, số vào sổ cấp GCN CT02763 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cấp ngày 17 tháng 5 năm 2017.

3. Hiện trạng sử dụng đất: Đã đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh buôn bán, diện tích 192m2.

4. Lý do thu hồi: Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi tự nguyện trả lại đất đang thuê, thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013, trên cơ sở chuyển nhượng toàn bộ dự án Dự án Siêu thị mi ni tại Khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ban quản lý Khu kinh tế chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 2502662140, chứng nhận lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2022, chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất 22 tháng 11 năm 2022.

5. Bồi thường:

- Về đất: Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013, do đó không thuộc trường hợp bồi thường theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013.

- Về tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại và tài sản gắn liền với đất: Thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi, như sau:

1. Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 272872 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 17 tháng 5 năm 2017 về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định. Thời hạn nộp trước ngày 25 tháng 3 năm 2023; quá thời hạn này, Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường có trách nhiệm:

- Tiếp nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 272872 do Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi nộp lại và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

- Tham mưu quản lý diện tích đất thu hồi nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

3. Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm đăng tải Quyết định thu hồi đất lên Trang thông tin điện tử của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Xem quyết định tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop