sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-dinh-cu-the-mot-so-noi-dung-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

Theo đó, bổ sung khoản 3 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 8; Bãi bỏ các nội dung hỗ trợ khác được quy định tại các khoản c, d, e, f, g, h, i khoản 4 Điều 8. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Kon Tum.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/10/2021 và bãi bỏ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum.

Các trường hợp đã có Quyết định thu hồi đất và đã Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thì thực hiện chi trả theo Phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt. Các trường hợp chưa có Quyết định thu hồi đất, chưa phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo Quyết định này.

Xem quyết định tại đây!

Phòng KHTH

Top page Desktop