phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-quy-trinh-dien-tu-giai-quyet-tthc-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-pham-vi-thuc-hien-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Article

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

 Theo Quyết định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kèm theo Quyết định này 23 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có hiệu lực thi hành và thay thế các quy trình như sau: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy trình nội bộ tại khoản I, Mục A và khoản I, Mục B thuộc Phần I và II ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và bãi bỏ Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem quyết định tại đây

Hoàng Văn Kiều - Phòng QLĐT

Top page Desktop