quy-trinh-dau-tu-vao-kkt-kcn-ccn-tren-dia-ban-tinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-bql-khu-kinh-te-tinh

Quy trình đầu tư vào KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu kinh tế tỉnh

Quy trình đầu tư vào KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu kinh tế tỉnh

Article

Quy trình đầu tư vào KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-BQLKKT ngày 15/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum)

Quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư vào KKT, KCN, CCN được tiến hành qua 06 bước, cụ thể như sau:

Bước 1. Đăng ký đầu tư

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với các dự án phải có chủ trương đầu tư)

Nhà đầu tư xác định nhu cầu đầu tư và nộp hồ sơ dự án đầu tư về Ban Quản lý Khu kinh tế Kon Tum để thẩm định:

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Đầu tư.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa

- Thẩm quyền giải quyết:          

+ UBND tỉnh Kon Tum: thời gian giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thủ tướng Chính phủ. Thời gian giải quyết theo quy định tại Luật Đầu tư.

+ Quốc Hội. Theo quy định tại Luật Đầu tư.

Khi dự án được chấp thuận đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Trường hợp dự án không thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Đầu tư.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa

- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý khu kinh tế Kon Tum.

- Thời gian giải quyết: Không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 2. Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa

- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý khu kinh tế Kon Tum.

- Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Thẩm định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường(CKBVMT)

1. Thẩm định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

- Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên - Môi trường

- Bộ phận hổ trợ: Tổ hổ trợ đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế

- Thẩm quyền giải quyết: UBND tỉnh Kon Tum.

- Thời gian giải quyết: theo qui định tại Sở Tài nguyên - Môi trường

2. Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Bộ phận hướng dẫn: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa

- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế đối với dự án chỉ lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thời gian giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4. Thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Bộ phận hổ trợ: Tổ hổ trợ đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Thẩm quyền giải quyết: Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Kon Tum.

- Thời gian giải quyết: theo qui định của Công an PCCC

Bước 5. Thủ tục cho thuê đất, giao đất

1. Thuê đất tại KKT:  

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa

- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Thời gian giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thuê đất tại KCN Hòa Bình:

- Thẩm quyền giải quyết: Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KKT

- Thời gian giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 6. Cấp Giấy phép xây dựng (đối với dự án phải có giấy phép)

1. Dự án thuộc thẩm quyền sở Xây dựng.

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Bộ phận hổ trợ: Tổ hổ trợ đầu tư Ban Quản lý Khu kinh tế

- Thẩm quyền giải quyết: Sở Xây dựng.

- Thời gian giải quyết: Theo quy định của Sở Xây dựng.

2. Dự án thuộc thẩm quyền Ban quản lý Khu kinh tế Kon Tum.

- Bộ phận hướng dẫn, tham mưu: Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ: Tổ một cửa

- Thẩm quyền giải quyết: Ban Quản lý Khu kinh tế Kon Tum.

- Thời gian giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; gia hạn, cấp lại giấy phép không quá 3 ngày làm việc. 

Ghi chú:

1. Các bước 1 và bước 2 có thể làm đồng thời một lúc; bước 3 và bước 4 có thể làm đồng thời một lúc

2. Các địa chỉ liên hệ để giúp nhà đầu tư thực hiện các thủ tục:

2.1 Trang TTĐT của Ban Quản lý Khu kinh tế  http://www.kkt.kontum.gov.vn

2.2 Tại nơi làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế: Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tại khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y hoặc tại 145 U Re, TP.Kon Tum.

- Tổ hổ trợ đầu tư: Lưu Đình Cầu – Chánh Văn phòng: Tổ trưởng (điện thoại 0905.446.499) hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư làm các thủ tục;

- Tổ Một cửa: 0603.910.606; Fax 0603.866.900

3. Tra cứu quy trình và thủ tục hành chính: http://www.kkt.kontum.gov.vn -> THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Xem Quyết định tại đây)

Top page Desktop