sua-doi-bo-sung-noi-dung-cac-chuong-trinh-ho-tro-tai-chinh-nam-2017-cua-quy-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua

Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 của Quỹ Phát triển DNNVV về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017. Trong đó Quỹ Phát triển DNNVV thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung tại Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ; đồng thời Quỹ tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017 (Chi tiết theo Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT gửi kèm).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo để Quý doanh nghiệp được biết và đề nghị Quý doanh nghiệp nghiên cứu, chủ động liên hệ với Quỹ (nếu có nhu cầu). Địa chỉ liên hệ: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phòng 1101, tầng 11, tòa nhà D25 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy- Hà Nội; Điện thoại: 043.7957855. Ext 204/205; Website: http://smedf.gov.vn /Email: callcenter.smedf@gmail.com./. 

BBT (tổng hợp)

Top page Desktop