thong-bao-cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu-san-xuat-chai-nhua-nuoc-uong-khong-con-tai-kcn-hoa-binh

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Sản xuất chai nhựa, nước uống không cồn tại KCN Hòa Bình

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Sản xuất chai nhựa, nước uống không cồn tại KCN Hòa Bình

Article

Ngày 21/12/2023, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành thông báo số 79/TB-BQLKKT về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư: Sản xuất chai nhựa, nước uống không cồn tại lô C4C – khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Hồng Ngọc Kon Tum.

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: Sản xuất chai nhựa, nước uống không cồn.

- Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư số 151/BQL-QHMT ngày 06 tháng 12 năm 2011; Chứng chỉ qui hoạch số 01/2012/CCQH-KCNHB ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH MTV HỒNG NGỌC KON TUM.

Mã Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100236320 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 08/02/2007; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 13/01/2023.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 22 tháng 12 năm 2023.

2. Lý do chấm dứt hoạt động:

- Nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Hồng Ngọc Kon Tum) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Dự án vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 4, điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Hồng Ngọc Kon Tum có trách nhiệm:

 - Nộp lại Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư số 151/BQL-QHMT ngày 06 tháng 12 năm 2011; Chứng chỉ qui hoạch số 01/2012/CCQH-KCNHB ngày 27 tháng 3 năm 2012 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp (bản gốc);

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Đào Nguyên Hòa - Phòng QLĐT

Top page Desktop