ubnd-tinh-kon-tum-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-kkt-cac-kcn-ccn-tren-dia-ban-tinh-giai-doan-2021-2025-co-tinh-den-nam-2030

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển KKT, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển KKT, các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030

Article

Triển khai Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có tính đến năm 2030” và Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án “Phát triển khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn    2021-2025, có tính đến năm 2030”.

Ngày 16 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1840/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, có tính đến năm 2030.

* Mục tiêu chung: Tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thành các khu vực phát triển kinh tế năng động, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao, trọng tâm phát triển kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

* Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu cuối năm 2025, khu vực Công nghiệp và Xây dựng chiếm khoảng 32-33% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; góp phần nâng tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 118.000 tỷ đồng.

- Đến năm 2030 có 04 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 575 ha; có 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.729,72 ha; diện tích Khu kinh tế khoảng 16.000 ha; mỗi huyện có ít nhất 02 cụm công nghiệp (riêng huyện Ia H’Drai và huyện Kon Rẫy bố trí 01 cụm/huyện).

- Phấn đấu nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu chức năng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập mới đến năm 2025 tối thiểu đạt 60%; năm 2030 là 90%.

- Phấn đấu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn trước khi hoạt động.

- Nghiên cứu, tích hợp các nội dung của Đề án vào Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

* Một số giải pháp chủ yếu: (1) Quy hoạch, xây dựng đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; (2) Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư; (3) Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; (4) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; (5) Phát triển nguồn lực, hỗ trợ lao động; (6) Xây dựng cơ chế chính sách phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (7) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

* Tổ chức thực hiện: Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo (trước ngày 31 tháng 12 hàng năm) tình hình thực hiện Kế hoạch này (về công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp) để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sở Công thương phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này (về công tác quản lý cụm công nghiệp); tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác quản lý cụm công nghiệp (trước ngày 30/12 hàng năm).

Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện; định kỳ (trước ngày 15/12 hàng năm) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế).

Nguyễn Thanh Dao

Top page Desktop