title

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu Trung tâm Thương mại quốc tế Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu Trung tâm Thương mại quốc tế Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu Trung tâm Thương mại quốc tế Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Từ khóa:

Top page Desktop