title

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 08/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Từ khóa:

Top page Desktop