title

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 410/QĐ-UBND, ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình dự kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế và Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Có dự thảo Quy chế kèm theo).

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh kính đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế trên để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

Ý kiến tham gia góp ý của Quý cơ quan xin gửi về địa chỉ: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hoặc số 145 Ure, TP. Kon Tum) để tổng hợp.

- Dự thảo quy chế: Tải về: Fiel đính kèm.

- Dự thảo Quyết định: Tải về: Fiel đính kèm.

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop