ban-quan-ly-khu-kinh-te-chuyen-bien-tich-cuc-sau-hon-mot-nam-thuc-hien-nghi-quyet-18-nqtw

Ban quản lý Khu kinh tế: Chuyển biến tích cực sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Ban quản lý Khu kinh tế: Chuyển biến tích cực sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

Article

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum bước đầu được tinh gọn, giảm các đầu mối; Tổ chức bộ máy được gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn trong mỗi cán bộ, công chức.

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành, Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đã ban hành Kế hoạch về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; đồng thời tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sơ Nghị quyết 18-NQ/TW và Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum, Cấp ủy, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế đã đề ra mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo triển khai thực hiện như đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy, của lãnh đạo cơ quan từ đó kịp thời lựa chọn vấn đề trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung thực hiện, mang lại kết quả tích cực.

Cụ thể, Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo xây dựng Đề án rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện, sắp xếp lại các phòng chuyên môn và tương đương, giảm từ 06 phòng xuống còn 04 phòng. Số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương giảm từ 16 đồng chí xuống còn 11 đồng chí. Với việc cơ cấu, sắp xếp lại các phòng đã giúp tinh gọn bộ máy, quản lý tập trung, nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Việc bố trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương thực hiện thống nhất theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, cụ thể: 01 Phó Trưởng phòng đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ từ 07 đến 09 biên chế được bố trí và không quá 02 Phó Trưởng phòng đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ từ 10 biên chế trở lên.

Ngoài ra, Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đề ra mục tiêu theo lộ trình 5 năm nhằm đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, tự chủ, quản trị tiên tiến và hoạt động hiệu quả và Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban quản lý Khu kinh tế đã xây dựng Đề án Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và đã sắp xếp giảm từ 03 đơn vị xuống còn 02 đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về việc chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 để tổ chức triển khai thực hiện; gắn thực hiện chính sách tinh giản biên chế với đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả biên chế được giao theo vị trí việc làm.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao từ nhận thức đến hành động trong toàn cơ quan, đơn vị. Tổ chức bộ máy bước đầu được tinh gọn, giảm các đầu mối đã cơ bản khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Qua đó, đảm bảo tính đồng bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cũng từng bước được nâng cao, phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn./.

N.H

Top page Desktop