ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-duoc-cong-nhan-dat-tieu-chuan-“an-toan-ve-an-ninh-trat-tu”-va-duoc-phan-loai-“xuat-sac”-trong-phong-trao-“toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc”

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và được phân loại “Xuất sắc” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và được phân loại “Xuất sắc” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Article

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024, công nhận 57 cơ quan, 41 doanh nghiệp và 13 cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023. Theo Quyết định trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là một trong các cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023.

Theo Quyết định số 1805/QĐ-BCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về phân loại “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 đối với 10 đơn vị cấp huyện, 36 cơ quan, 22 doanh nghiệp và 13 cơ sở giáo dục, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum là một trong các cơ quan được phân loại “Xuất sắc” trong “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop