ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum-duoc-xep-loai-xuat-sac-trong-giai-quyet-tthc

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được xếp loại xuất sắc trong giải quyết TTHC

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum được xếp loại xuất sắc trong giải quyết TTHC

Article

Ngày 04/01/2022 UBND tỉnh ban hành thông báo về kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đánh giá xếp loại xuất sắc với tổng số điểm đạt được là 16 điểm với 7/9 tiêu chí đạt điểm tối đa. Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 67 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 26 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, hầu hết các hồ sơ được giải quyết trước hạn so với quy định. Các hồ sơ giải quyết TTHC đều được tiếp nhận, trả kết quả qua Trung tâm phục vụ hành chính công và đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Các hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển cho phòng chuyên môn xử lý, đảm bảo về tiến độ giải quyết theo quy định của tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho người dân, các tổ chức đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch, nhanh chóng.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop