bang-gia-dat-dinh-ky-05-nam-2020-2024-tren-dia-ban-tinh-kon-tum

Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Article

Theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum, Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm:

1. Bảng giá nông thôn;

2. Bảng giá đất ở tại đô thị;

3. Bảng giá đất nông nghiệp.

Đối với giá đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc các phường của thành phố Kon Tum là 150 nghìn đồng/m2.

BBT

Top page Desktop