be-mac-hoi-nghi-lan-thu-nam-bch-dang-bo-tinh-khoa-xvi

Bế mạc Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI

Bế mạc Hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI

Article

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (mở rộng) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình Hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh các nghị quyết và sẽ sớm ban hành để triển khai thực hiện.Quang cảnh hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta đã thực hiện tốt "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 6,05%; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt 17.779 tỷ đồng, bằng 68,6% so với kế hoạch. Đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. An an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp và có khả năng không đạt chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt tiến độ dự toán địa phương giao. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn rất thấp so với kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công chậm. Thu hút đầu tư chưa hiệu quả; khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư chậm được tháo gỡ; thời gian chuẩn bị để thực hiện một dự án đầu tư còn dài. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

Những hạn chế, yếu kém trên là do một số địa phương, đơn vị, sở, ban, ngành chưa thật chủ động, linh hoạt trong thực hiện “nhiệm vụ kép”. Sự điều hành của ủy ban nhân dân các cấp chưa thật quyết liệt; các ngành chức năng chưa thật sâu sát, có việc còn rập khuôn, máy móc. Vai trò, trách nhiệm, tính năng động, tiên phong, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu một số địa phương, đơn vị, sở, ngành chưa phát huy đầy đủ. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum", Nghị quyết "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý IV-2021, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thêm 16,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 6.000 tỷ đồng. Thành lập mới 148 doanh nghiệp. Trồng mới 313 ha cây ăn quả; 500 ha Sâm Ngọc Linh; 1.040 ha các cây dược liệu khác. Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) tăng thêm 0,08%. Phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết nạp mới ít nhất 184 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện đầy đủ Kết luận HNTW 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định 19 điều đảng viên không được làm vừa được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sửa đổi, bổ sung. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 09-8-2021, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị, tích cực nghiên cứu, tư duy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để kịp thời đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thứ ba, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Trong đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành (DDCI) và tiến hành đánh giá vào cuối năm 2021.

Thứ tư, rà soát, chuẩn bị các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 để trình Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ cuối năm 2021.

Thứ năm, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư để thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những khuyết điểm, hạn chế đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, nhận xét đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên vào cuối năm 2021.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo: https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/38978/Be-mac-Hoi-nghi-lan-thu-nam-BCH-Dang-bo-tinh-khoa-XVI.html

BBT trang thông tin điện tử 

Top page Desktop