cac-thong-tu-huong-dan-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-vien-chuc

Các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức

Các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức

Article

Trong thời gian qua, các Bộ chuyên ngành đã ban hành các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức. Đây là cơ sở pháp lý trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức gắn với sử dụng và quản lý hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức.

Sau đây là Bảng tổng hợp các Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức, viên chức và ngày có hiệu lực thi hành của các Thông tư.

         

STT

Số hiệu

Vị trí việc làm công chức viên chức

được hướng dẫn

Ngày có hiệu lực

1

Thông tư 11/2022/TT-BNV

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

15/02/2023

2

Thông tư 14/2022/TT-BNV

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

15/02/2023

3

Thông tư 12/2022/TT-BNV

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

15/02/2023

4

Thông tư 21/2022/TT-NHNN

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng

01/3/2023

5

Thông tư 19/2022/TT-NHNN

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/3/2023

6

Thông tư 42/2022/TT-BGTVT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

01/3/2023

7

Thông tư 03/2023/TT-BYT

Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

05/4/2023

8

Thông tư 07/2023/TT-BCT

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

10/5/2023

9

Thông tư 06/2023/TT-BCT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương

10/5/2023

10

Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

15/6/2023

11

Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL

hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

10/7/2023

12

Thông tư 02/2023/TT-BTP

Quy định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tư pháp

15/8/2023

13

Thông tư 05/2023/TT-BTNMT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường

18/9/2023

14

Thông tư 09/2023/TT-BTTTT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

15/9/2023

15

Thông tư 01/2023/TT-UBDT

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc

15/9/2023

16

Thông tư 08/2023/TT-BTTTT

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

15/9/2023

17

Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

01/10/2023

18

Thông tư 06/2023/TT-BTP

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

20/11/2023

19

Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

05/12/2023

20

Thông tư 19/2023/TT-BYT

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

22/12/2023

21

Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

16/12/2023

22

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập

16/12/2023

Top page Desktop