chap-thuan-du-an-xay-dung-va-van-hanh-day-chuyen-mau-san-xuat-che-bien-thuc-pham-ung-dung-cong-nghe-cao

Chấp thuận dự án XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN MẪU SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Chấp thuận dự án XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN MẪU SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành quyết định số 96/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án: XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN MẪU SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO tại lô C1A, khu Công nghiệp Hòa Bình cho CÔNG TY TNHH QP AUTHENTIC FRESH FINE FAST FOOD VIỆT NAM.

       Mục tiêu dự án: Chế biến thực phẩm chất lượng cao; sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn.

Quy mô dự án: Diện tích đất sử dụng: 11.591 m2; Công suất thiết kế: 650.000 suất ăn/năm. Trong đó: Giai đoạn I: 500.000 suất ăn/năm. Giai đoạn II: 150.000 suất ăn/năm.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Thực phẩm chế biến sẵn chất lượng cao

Vốn đầu tư của dự án: 14.650.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động:

- Giai đoạn I: Trong quý I năm 2023.

- Giai đoạn II: Trong Quý III năm 2024.

* Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, nghĩa vụ tài chính; Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan.

- Dự án Chế biến thực phẩm chất lượng cao của Công ty là dự án kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Do đó, dự án phải đáp ứng các điều kiện do ngành quản lý và chỉ được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của ngành chức năng quản lý.

 - Nhà đầu tư phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện các thủ tục về xây dựng công trình theo quy định trước khi triển khai dự án đầu tư.

- Dự án phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trước khi thi công và tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động theo quy định tại Điều 13 và Điều 15, Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ nêu tại Quyết định mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trên, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư;

- Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020 trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư năm 2020.

BBT

Top page Desktop