chi-dao-dieu-hanh-noi-bat-cua-ubnd-tinh-tu-ngay-16-den-2092019

Chỉ đạo, điều hành nôỉ bật của UBND tỉnh từ ngày 16 đến 20/9/2019

Chỉ đạo, điều hành nôỉ bật của UBND tỉnh từ ngày 16 đến 20/9/2019

Article

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”; Bố trí xe chung khi tham gia các đoàn công tác; Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận chính quyền các cấp; 9.800 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, mua bán và sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và dễ cháy nổ trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2019.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10:

Để hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2019" (ngày 04/10/2019), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tự kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là các cơ sở trọng điểm về PCCC; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở theo quy định; rà soát, củng cố đầu tư trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC để chủ động xử lý khi có cháy nổ xảy ra. Tiến hành củng cố, kiện toàn hoạt động hoặc xây dựng mới các Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức tuyên truyền trong tháng an toàn PCCC bằng các hình thức, như: Tuyên truyền lưu động, treo, gắn khẩu hiệu, pa nô, in và phát hành những khuyến cáo về PCCC tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng. Những cơ quan, đơn vị, địa phương có điều kiện, khuyến khích tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và quần chúng Nhân dân; tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền trực quan công tác PCCC và CNCH ở những nơi công cộng và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Giao Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền PCCC; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về điều kiện an toàn PCCC tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao (như: Chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, kho vật liệu nổ, khu dân cư, khu công nghiệp...); kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp PCCC hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h; bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, đảm bảo chữa cháy nhanh, kịp thời có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh...

Bố trí xe chung khi tham gia các đoàn công tác:

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố khi tham gia các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các địa phương, đơn vị, chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn công tác để bố trí đi xe chung, không đi xe riêng lẻ.

Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu việc quản lý, sử dụng xe công để phục vụ công tác chung cho các đơn vị, địa phương khi tham gia các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm việc tại các địa phương, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận chính quyền các cấp:

Thực hiện Kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc, các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản của Đảng, chính quyền về công tác dân vận để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; giúp hiểu rõ và đầy đủ về tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành, lĩnh vực. Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng việc xây dựng, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, mô hình hiệu quả trong thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Xác định các giải pháp cụ thể, phù hợp để cải thiện, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các nội dung: Phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; tổ chức đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc; chú trọng tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các gia đình chính sách; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc các hương ước, quy ước của khu dân cư gắn với việc xây dựng mô hình tự quản, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng, Nhân dân tại các thôn, tổ dân phố....

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ban DVTU, Ban TGTU, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh định kỳ tổ chức phát động phong các trào thi đua theo kế hoạch; tham mưu biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua trong Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào.

9.800 triệu đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh:

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh có quyết định phân bổ 9.800 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 (dự phòng năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 tại Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh) hỗ trợ cho đơn vị, địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

(1) Bổ sung, hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Ia H’Drai 4.000 triệu đồng để thực hiện khắc phục 01 cống tại km 14+403 tuyến đường đi thôn 3, xã Ia Dom và xây dựng các công trình cấp nước tập trung tại thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi và thôn 3, thôn 4 xã Ia Đal.

(2) Bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi 4.800 triệu đồng để thực hiện mở rộng tuyến kênh Bắc (K10+704m-K13+960m) Hồ chứa nước Đăk Uy để cấp nước phục vụ sản xuất lâu dài.

(3) Bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) 1.000 triệu đồng để thực hiện thổi rửa 04 giếng khoan và khoan thêm 01 giếng khoan, mua bổ sung 01 máy bơm nhằm phục vụ Cấp nước sinh hoạt xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà.   

UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Tăng cường công tác quản lý, mua bán và sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và dễ cháy nổ trên địa bàn tỉnh:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc nhập khẩu, mua bán và quản lý, sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm gây ảnh hưởng đến môi trường, dễ cháy nổ; đồng thời có phương án để quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở, sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và dễ cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và dễ cháy nổ đang nằm trong khu vực đô thị hoặc khu vực đông dân cư tập trung nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn cháy nổ và sức khỏe cho cộng đồng dân cư theo thẩm quyền.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và dễ cháy nổ trên địa bàn để có phương án quản lý chặt chẽ; đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh có giải pháp để quản lý, sử dụng các hóa chất trên theo đúng quy định, bảo vệ môi trường sinh thái trong khu vực và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.  Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch, lộ trình và tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm, dễ cháy nổ đang nằm trong khu vực trung tâm thị trấn, thành phố và các khu dân cư tập trung trên địa bàn để di dời vào các cụm công nghiệp hoặc các khu sản xuất tập trung trên địa bàn theo đúng quy định và thẩm quyền nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn cháy nổ và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

Theo kontum.gov.vn

 

Top page Desktop