Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 29/5/2017

Ngày 29/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017

Nhằm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị trong khối, ngày 16/5/2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu và QLNN về Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật và Lâm nghiệp (gọi tắt Khối), do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng khối đã thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017.

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 05/5/2017

Ngày 05/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y họp giao ban tháng 4 năm 2017

Ngày 28/4, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức họp thường kỳ tháng 4 năm 2017, tham dự cuộc họp có các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ  Y, Trung tâm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Kiểm dịch thực vật, động vật cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì cuộc họp.

Post

Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong KCN, KKT

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai sót, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất, môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (gọi chung là nhà đầu tư) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp Hòa Bình và trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 tại cơ quan,...

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Post

Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của B...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Post

Giao ước thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên

Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 Khôi thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông và Ban Quản lý các KCN tỉnh  Lâm Đồng đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2017.

Post

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại Ban Quả...

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Kon Tum và tiếp tục nâng cao sự hải lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với dịch vụ công do cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3246/UBND-TH ngày 27/02/2016 và Văn bản số 2989/UBND-TH ngày 05/12/2016; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị.
Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 08/02/2017, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại cơ quan, đơn vị. Kế hoạch đã xác định:
 

Post

Mục tiêu chất lượng năm 2017

Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

Post

Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu c...

Nhằm duy trì áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã được cấp Chứng nhận tại Quyết định số 2324/QĐ-TĐC ngày 30/12/2011 của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho từng công chức tại các phòng xử lý công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả; giúp lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan; đổi mới phương pháo làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện công vụ, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 03/01/2017

Ngày 03/01/2017 tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cải thiện môi trường đ...

Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Ngày 21/12/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BQLKKT về triển khai thực hiện Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Post

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ...

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng (trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-BQLKKT về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Post

Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn...

Để đảm bảo sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong việc quản lý nhà nước tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ và theo đúng quy định; Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục hành chính sau khi được chấp thuận, giải quyết cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với xử lý, chấn chỉnh vi phạm theo quy định của pháp luật.

Post

Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm về kết quả giám sá...

Thực hiện Thông báo số 271-TB/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04-5-2012 của Tỉnh ủy đối với Đảng ủy và đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Ngày 15/11/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BQLKKT về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04-5-2012 của Tỉnh ủy.

Post

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Qúy IV năm 2016

Căn cứ Văn bản số 687/STP-PBGDPL, ngày 04/10/2016 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV/2016. Ngày 07/10/2016, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành Văn bản số 492/BQLKKT-VP hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2016:

Post

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vi...

Thực hiện Kế hoạch số 2329/KH-UBND, ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016. Ngày 05/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-BQLKKT ngày 05/10/2016 về hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2016. Nội dung kế hoạch:

Post

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh v...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2229/UBND-KT ngày 16/9/2016 về việc thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Ngày 29/9/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 19/9/2016

Ngày 19/9/2016 tại Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại Khu kinh tế cửa ...

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng và các cấp chính quyền địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đảm bảo quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn, góp phần xây dựng bộ mặt khu vực cửa khẩu ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Post

Ban hành Quy định tạm thời về Quản lý hoạt động trong khu công nghi...

Nhằm quy định những nội dung cần thiết để phục vụ quản lý và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-BQLKKT ngày 30/8/2016 về  Quy định tạm thời về Quản lý hoạt động trong khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Post

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của C...

Nhằm Đẩy mạnh phân cấp cho đơn vị, tăng tính chủ động, nâng cao năng lực quản lý điều hành, khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các ngành, lĩnh vực được phân công. Ngày 24/8/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-BQLKKT về  triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước, đối với các lĩnh vực cần tập trung phân cấp QLNN trong giai đoạn 2016-2020.

Post

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2016

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và các kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, của cơ quan.

Post

Thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001...

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động  của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Ngày 01/8/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKKT về thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 và kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Top page Desktop