Post

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 995/KH-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3335/KH-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2018.

Post

Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Ngày 13/11 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thườngcủa nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/10, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Post

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, g...

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT của BQLKKT tỉnh.

Post

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế, khu công ...

Nhằm phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLNN bằng pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin pháp luật; cung cấp văn bản QPPL, văn bản QLNN (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước) và giải đáp những vấn đề pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Post

Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đ...

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Thực hiện Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các mục tiêu sau:

Post

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 2068/KH-UBND, ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về xây hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Nội dung kế hoạch như sau:

Post

Kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình XTĐT năm 2017

Ngày 01/8/2017 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 43/KH-BQLKKT kế hoạch chi tiết Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 (Thực hiện Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017 tỉnh Kon Tum)  Tải KH 43   -     Tải QĐ 667 của UBND tỉnh

Post

Kết luận cuộc họp Ban biên tập website ngày 26/7/2017

Chiều ngày 26/7/2017, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về nội dung thông tin đăng lên website và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan. Ban biên tập tổ cuộc họp, tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Mạnh Hải – Phó Trưởng ban trực, Trưởng Ban Biên tập wedsite chủ trì cuộc họp; Trưởng các phòng, đơn vị và các thành viên Ban biên tập.

Post

Ủy quyền đối với các dự án đầu tư xây dựng

Ngày 17/7/2017, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-BQLKKT về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.

Post

Ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Thực hiện Kế hoạch số 1687/KH-UB, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kế hoạch như sau:

Post

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 19/6/2017 của Ban Th...

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 19/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

Post

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành ...

Thực hiện Kế hoạch số 1416/KH-UBND, ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 14/6/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 29/5/2017

Ngày 29/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017

Nhằm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết giữa các đơn vị trong khối, ngày 16/5/2017 Khối thi đua các cơ quan tham mưu và QLNN về Tài chính, Kinh tế, Kỹ thuật và Lâm nghiệp (gọi tắt Khối), do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Trưởng khối đã thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Giao ước thi đua năm 2017.

Post

Thông báo kết luận giao ban ngày 05/5/2017

Ngày 05/5/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉn, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

Post

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y họp giao ban tháng 4 năm 2017

Ngày 28/4, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức họp thường kỳ tháng 4 năm 2017, tham dự cuộc họp có các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chi Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ  Y, Trung tâm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Kiểm dịch thực vật, động vật cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì cuộc họp.

Post

Kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong KCN, KKT

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý sai sót, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất, môi trường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (gọi chung là nhà đầu tư) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp Hòa Bình và trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 tại cơ quan,...

Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh; kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Post

Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của B...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Post

Giao ước thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên

Thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 Khôi thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tâu Nguyên gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông và Ban Quản lý các KCN tỉnh  Lâm Đồng đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2017.

Post

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại Ban Quả...

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Kon Tum và tiếp tục nâng cao sự hải lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức đối với dịch vụ công do cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3246/UBND-TH ngày 27/02/2016 và Văn bản số 2989/UBND-TH ngày 05/12/2016; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải tiến phương thức, lề lối làm việc và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành trong cơ quan, đơn vị.
Thực hiện Kế hoạch số 3146/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ngày 08/02/2017, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 tại cơ quan, đơn vị. Kế hoạch đã xác định:
 

Post

Mục tiêu chất lượng năm 2017

Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

Top page Desktop