phat-hanh-van-ban-ap-dung-chu-ky-so-va-chung-thu-so

Phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số

Phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số

Article

Thực hiện Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế thông báo việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số như sau:

Kể từ ngày 01/8/2018, Ban quản lý Khu kinh tế sử dụng chữ ký số và chứng thư số để phát hành văn bản của Ban (danh mục các loại văn bản điện tử áp dụng chữ ký số, chứng thư số không gửi văn bản giấy được gửi kèm Thông báo này), trừ văn bản có các mức độ mật.

Các văn bản điện tử được áp dụng chữ ký số và chứng thư số, Ban quản lý Khu kinh tế gửi liên thông đến các cơ quan, đơn vị trên phần mềm eOffice văn bản điện tử dạng file ảnh (scan, PDF), dạng file word (nếu soạn thảo word), dạng file excel (nếu soạn thảo excel) đến cơ quan, đơn vị nhận văn bản để thuận lợi trong việc tổng hợp, xử lý văn bản cũng như lưu trữ.

Ban quản lý Khu kinh tế không gửi văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên truy cập phần mềm eOffice và hộp thư công vụ để nhận các loại văn bản theo danh mục.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop