thu-hoi-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-hai-du-an-dau-tu-xay-dung-kinh-doanh-thuong-mai-va-dich-vu-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hai dự án đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y của Công ty TNHH Nhân Thành – 10B, cụ thể:

* Tại quyết định số 106/QĐ-BQKKT, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 3423877864, chứng nhận lần đầu ngày 04/12/2015 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Mã số dự án 3423877864 chứng nhận lần đầu ngày 04/12/2015 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp cho dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Lô TM11, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH Nhân Thành – 10B làm Chủ đầu tư (Mã số doanh nghiệp 6101169483, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp; Đăng ký lần đầu: ngày 16/10/2013, đăng ký thay đổi lần 5, ngày 05/4/2021; Địa chỉ trụ sở chính: Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

- Lý do thu hồi: Dự án đã chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 60/TB-BQLKKT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

* Tại quyết định số 107/QĐ-BQLKKT, Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 2202735611, chứng nhận lần đầu ngày 14/3/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất, ngày 28/6/2018 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Mã số dự án 2202735611 chứng nhận lần đầu ngày 14/3/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất, ngày 28/6/2018 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp cho dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh thương mại và dịch vụ cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại Lô TM11, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH Nhân Thành – 10B làm Chủ đầu tư (Mã số doanh nghiệp 6101169483, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp; Đăng ký lần đầu: ngày 16/10/2013, đăng ký thay đổi lần 5, ngày 05/4/2021; Địa chỉ trụ sở chính: Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

- Lý do thu hồi: Dự án đã chấm dứt hoạt động theo Thông báo số 59/TB-BQLKKT ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

BBT

Top page Desktop