ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-doi-ngoai-nam-2023

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại năm 2023

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại năm 2023

Article

Thực hiện Kế hoạch số 925/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023. Ngày 06/4, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về thực hiện công tác đối ngoại năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đối ngoại được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và đề nghị phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan về công tác đối ngoại.

2. Yêu cầu

- Công tác đối ngoại phải bám sát các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Kế hoạch công tác đối ngoại của UBND tỉnh; chấp hành và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Việc thực hiện công tác đối ngoại phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi công chức, viên chức, lao động; xác định cụ thể các giải pháp, phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác đối ngoại đảng

- Tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đối ngoại, quản lý đoàn đi công tác nước ngoài.

- Tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại có liên quan khi có đề nghị phối hợp của các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

2. Về công tác hợp tác quốc tế

- Tổ chức triển khai toàn diện công tác hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa - xã hội và các lĩnh vực khác theo “Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh theo lộ trình đã đề ra.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

- Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác với cơ quan quản lý cửa khẩu Phu Cưa (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

- Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư.

3. Về công tác vận động, quản lý và sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác phi chính phủ nước ngoài.

4. Về công tác ngoại giao kinh tế

- Tiếp tục tham mưu, triển khai các Chỉ thị, Kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

- Đẩy mạnh các giải pháp quảng bá, thu hút đầu tư nước ngoài vào KKT, KCN; vận động các doanh nghiệp trong KKT, KCN tham gia các hội chợ, triển lãm do các nước bạn Lào, Campuchia, các nước trong khu vực tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KKT, KCN; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, pháp lý, tiếp cận các nguồn lực về công nghệ, kỹ năng quản lý.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt “Đề án khai thác du lịch khu vực cột mốc quốc giới chung ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.

5. Về công tác thông tin đối ngoại

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Trung ương về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trong tình hình mới; các chỉ thị, kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh về tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.- Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại thông qua các đoàn ra, đoàn vào Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Kon Tum với thế giới; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, công tác phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào.

6. Về công tác văn hóa đối ngoại

- Đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa và Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh.

- Chủ động đề xuất các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các đối tác, các địa phương có quan hệ hợp tác chính thức với tỉnh, với BQLKKT tỉnh.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

7. Về công tác quản lý hội nghị, hội thảo; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

- Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế theo Luật thỏa thuận Quốc tế;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

8. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31 thág 12 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1121/KH-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Công văn số 2377/UBND-TH ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh về triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 3672/UBND-NC, ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

9. Về công tác quản lý biên giới - lãnh thổ, phân giới, cắm mốc

- Tăng cường triển khai Kế hoạch số 3108/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức truyên truyền Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, Luật Biên giới quốc gia, công tác phân giới, cắm mốc với Lào, Campuchia cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

- Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia thực hiện tốt công tác quản lý biên giới lãnh thổ theo đúng quy định hiện hành; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập, di cư, không để xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới.

10. Về kế hoạch đoàn ra, đoàn vào

- Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định.

- Tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào làm việc trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023 của UBND tỉnh.

11. Về công tác đối ngoại nhân dân

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

12. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cán bộ

Cử công chức tham gia các lớp tập huấn về công tác đối ngoại khi có đề nghị tham gia của các cơ quan chức năng.

BBT

Top page Desktop