ban-hanh-ke-hoach-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-nam-2023

Ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Article

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND, ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023. Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT về công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023; Nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa của tỉnh Kon Tum nói chung và tiềm năng lợi thế để thu hút kêu gọi đầu tư dự án vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế tỉnh; phục vụ quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn; đồng thời đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại phải luôn bám sát chủ trương,  đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội với thông tin đối ngoại qua các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân; bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong các hoạt động thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG:

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum trên hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan và Internet, mạng xã hội; rà soát, tăng cường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định;

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh rõ ràng, kịp thời, minh bạch về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; Chú trọng theo dõi, nắm bắt thông tin công tác ngoại giao kinh tế phát triển đất nước đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường thông tin, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác của tỉnh Kon Tum đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước có quan hệ truyền thống.

- Tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quan trọng của đất nước, của tỉnh; các hoạt động và lễ kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong năm; quảng bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc các dân tộc Việt nam nói chung, của tỉnh nói riêng.

- Tuyên truyền các hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới; quan hệ giữa Việt nam - Lào - Campuchia; chú trọng các nội dung hợp tác liên quan đến quản lý đường biên giới chung; những nổ lực, quyết tâm giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng; tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân Việt Nam với các nước, lấy những kết quả tốt đẹp trên thực tế để đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

- Tăng cường công tác truyền thông về đảm bảo quyền con người tại Việt Nam, những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam và trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác dự báo, thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp dư luận trong và ngoài nước về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để kịp thời cung cấp thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của địa phương và đất nước. Tập trung tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn, hấp dẫn, với nhiều tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và của tỉnh Kon Tum để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trươn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên; tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam trên các lĩnh vực, trongđó có công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam.

2. Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành, đơn vị liên quan:

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông thông tấn, báo chí, phóng viên trong nước và nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tiêu biểu trong KKT, các KCN trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, của tỉnh. Phát huy lợi thế của công nghệ thông tin, khai thác các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, vai trò của mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội…nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý biên giới cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân khu vực biên giới.

- Tăng cường thông tin, quảng bá hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nghiên cứu thị trường; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các dự án kêu gọi đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở của tỉnh Kon Tum và của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, sự kiện thúc đẩy giao thương của địa phương với các tỉnh biên giới, công tác hội đàm bảo vệ biên giới quốc gia và công tác đối ngoại nhân dân với Lào và Campuchia.

- Tăng cường công tác quảng bá tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, vận hành hiệu quả Cụm thông tin cơ sở tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Tổ chức theo dõi và tổng hợp thông tin báo chí trong và ngoài nước; chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tuyên truyền đối ngoại và các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại do tỉnh Kon Tum và Bộ Thông tin và Truyền thông phát động.

3. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham gia các sự kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về chính sách ưu đãi đầu tư, các danh mục dự án thu hút đầu tư, về quỹ đất sạch, về quy hoạch xây dựng, giá cho thuê đất trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Chú trọng thu hút các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Kon Tum.

BBT

Top page Desktop