thong-bao-ve-viec-cham-dut-hoat-dong-du-an-khai-thac-mo-da-xay-dung-tinh-kon-tum

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ đá xây dựng Tỉnh Kon Tum

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ đá xây dựng Tỉnh Kon Tum

Article

Xét Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ngày 16 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 16.5/QĐ-CTY, ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài gòn Bờ Y về việc chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ đá xây dựng Tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/5/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo số 27/TB-BQLKKT về chấm dứt hoạt động dự án Khai thác mỏ đá xây dựng Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: KHAI THÁC MỎ ĐÁ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 38221000005 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 13 tháng 01 năm 2011

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN BỜ Y

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 6100237003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kon Tum cấp. Đăng ký lần đầu ngày 14/7/2008. Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày  17 tháng 6 năm 2010.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2022

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài gòn Bờ Y) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài gòn Bờ Y có trách nhiệm:

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 38221000005 (bản gốc) dự án Khai thác mỏ đá xây dựng, tỉnh Kon Tum tại thôn Chả Nội, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo đến Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài gòn Bờ Y và quý cơ quan, đơn vị được biết.

Xem thông báo tại đây!

QLĐT

Top page Desktop