cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu-kho-chua-hang-va-nha-may-san-xuat-che-bien-cop-pha-xay-dung-tai-khu-cong-nghiep-hoa-binh

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng và Nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại khu công nghiệp Hòa Bình

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng và Nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại khu công nghiệp Hòa Bình

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 55/TB-BQLKKT ngày 08/9/2022 về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng và Nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại Lô C1A , Khu công nghiệp Hòa Bình của Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum.

Theo đó, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng và Nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại Lô C1A , Khu công nghiệp Hòa Bình của Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 28/QĐ-BQLKKT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 08 tháng 9 năm 2022

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum có trách nhiệm:

- Nộp lại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 28/QĐ-BQLKKT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp (bản gốc);

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

BBT tổng hợp

Top page Desktop