thong-bao-cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-van-lang-bot-keo-tai-mot-phan-lo-n1-7-khu-cong-nghiep-sao-mai

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo tại một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai.

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo tại một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai.

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 19/TB-BQLKKT về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ván lạng, bột keo của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Tây Nguyên ATY tại một phần lô N1-7, Khu công nghiệp Sao Mai.

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN LẠNG, BỘT KEO.

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 05/QĐ-BQLKKT ngày 13 tháng 01 năm 2022 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2022.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TÂY NGUYÊN ATY.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 6101212604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Đăng ký kinh doanh lần đầu: ngày 07 tháng 10 năm 2016; Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 10 tháng 3 năm 2023.

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TÂY NGUYÊN ATY) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU TÂY NGUYÊN ATY có trách nhiệm:

- Nộp lại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 05/QĐ-BQLKKT ngày 13 tháng 01 năm 2022 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 13 tháng 01 năm 2022;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

BBT

Top page Desktop