ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-trach-nhiem-boi-thuongcua-nha-nuoc

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thườngcủa nhà nước

Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thườngcủa nhà nước

Article

Thực hiện Kế hoạch số 2770/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/10, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản QPPL có liên quan đến Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan.

- Kịp thời giải quyết đúng, đủ các yêu cầu về bồi thường thiệt hại do hành vi hành chính, quyết định hành chính trái pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức của BQLKKT tỉnh gây ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ (nếu có) đối với những trường hợp đã được lãnh đạo BQLKKT tỉnh thừa nhận bằng văn bản hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, xét xử.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể tham mưu triển khai thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; tham mưu giải quyết yêu cầu bồi thường liên quan đến BQLKKT tỉnh.

- Tạo cơ chế phối hợp giữa BQLKKT tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với những vụ việc liên quan.

2. Yêu cầu:

- Xác định bồi thường nhà nước là một trong những chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, giải quyết yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Trong thực hiện cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh; các nhiệm vụ chính trị của BQLKKT tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Xác định đúng những vấn đề thuộc trách nhiệm liên quan để phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BQLKKT tỉnh và các tổ chức, cá nhân có giao dịch liên quan. (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).

2. Rà soát, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo gắn với giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có). (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).

3. Phối hợp với sở Tư phá, các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác định trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị. (Thời gian thực hiện: Khi có sự vụ xảy ra).

4. Cử cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác thanh tra, pháp chế của cơ quan, Báo cáo viên pháp luật cơ quan tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước. (Thời gian thực hiện: Khi có Kế hoạch của UBND tỉnh hoặc Thông báo tham dự của Sở Tư pháp).

5. Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hồ sơ, hỗ trợ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại thực hiện quyền được bồi thường đối với những vụ việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. (Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, đề nghị).

6. Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước gửi về Sở Tư pháp theo quy định. (Thời gian thực hiện: Quý IV hàng năm).

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop