lay-y-kien-tham-du-an-dau-tu-nha-may-chiet-suat-da-nang-duoc-lieu-dong-xanh-so-1-kon-tum

Lấy ý kiến thẩm dự án đầu tư Nhà máy chiết suất đa năng dược liệu Đồng xanh số 1 Kon Tum

Lấy ý kiến thẩm dự án đầu tư Nhà máy chiết suất đa năng dược liệu Đồng xanh số 1 Kon Tum

Article

Ngày 04/4, Ban quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản đề nghị thực hiện Dự án “Nhà máy chiết xuất đa năng dược liệu đồng xanh số 1 Kon Tum” của Công ty Cổ phần Thương mại Nông nghiệp & Dược liệu Đồng xanh Kon Tum tại địa điểm lô C9, khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đăng ký dự án đầu tư nêu trên, cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, hiệu quả kinh tế xã hội và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung liên quan đến dự án; đánh giá căn cứ pháp lý sử dụng đất của nhà đầu tư, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, diện tích từng loại đất ảnh hưởng, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với từng loại đất ảnh hưởng; sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đánh giá đảm bảo các qui định về bảo vệ môi trường của dự án,… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Sở Xây dựng thẩm định nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, bố trí các công trình kết cấu hạ tầng, các chỉ tiêu quy hoạch.... và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

4. Sở Công thương: Đánh giá sự phù hợp của dự án về quy hoạch ngành, nội dung liên quan của dự án đến dự án… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

5. Khoa học và Công nghệ: Đánh giá về công nghệ và lựa chọn công nghệ sử dụng trong dự án, nội dung liên quan của dự án đến công nghệ chiết xuất curcuminoids từ củ nghệ vàng… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Đánh giá sự phù hợp của dự án về quy hoạch ngành, nội dung liên quan đến nguồn nguyên liệu, dược liệu… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

7. Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh: Đánh giá sự phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC…

N.H.

Từ khóa:

Top page Desktop