xay-dung-thuc-thi-phuong-an-don-gian-hoa-che-do-bao

Xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo

Xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo

Article

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh về rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-BQLKKT rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Mục đích: Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của BQLKKT tỉnh, các phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh trong việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Yêu cầu: Đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nội dung, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; Bảo đảm mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những tiêu chí, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Xem Kế hoạch tại đây!

Văn phòng

Top page Desktop