trien-khai-cac-nhiem-vu-nham-cai-thien-nang-cao-chi-so-pci

Triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI

Triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI

Article

Ngày 06/7, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-BQLKKT về thực hiện Kế hoạch số 1706/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của Kế hoạch:

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hành động của cán bộ, công chức, viên chức đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn khu kinh tế gắn với trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan đơn vị.

- Tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, chỉ số thành phần qua đánh của Chỉ số PCI năm 2016; mục tiêu trong năm 2018, nâng xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2018.

- Quán triệt tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sâu rộng trong chính quyền các cấp, đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động lực, sự đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào địa bàn KKT tỉnh.

- Tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh,thực hiện bằng được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch số496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phấn đấu tăng điểm từng chỉ số và tống số điểm PCI qua từng năm, phấn đấu đến năm 2020, xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh xếp vào nhóm trung bình của cả nước.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số PCI của Kế hoạch này phải được kết hợp thực hiện một cách đồng bộ, chặt chẽ với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Báo cáo số 101/BC-BQLKKT ngày 16/5/2018 về việc rà soát các chỉ số thành phần PCI năm 2017; Xác định rõ trách nhiệm của Trưởng các phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; Lồng ghép triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI trên địa bàn KKT tỉnh.

Xem Kế hoạch tại đây!

Top page Desktop